KSA (Karnataka Sports Association) Football Team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartik Puthran(G.K), Teken Singh(G.K), Sunil Coelho, Ketan K. Kalgutakar, Melroy Norohna, Gilroy Aranha, Pramod D. Shetty, Amitkumar Yadav, Jairaj Shetty, Prasad S. Adka, Naresh J. Pardeshi, Roosevelt Mathias, Prasant Moses, Probin Bhandari, Ajel,
Prakyat Shetty, Nishant Shetty, Titas Uttankar.